Ons Onderwijs

Katholieke basisschool De Paulusschool is één van de eerste basisscholen van Zoetermeer en bestaat ruim 55 jaar. De Paulusschool is een moderne school en valt onder het bestuur van de Unicoz Onderwijsgroep. Wij zijn een ontmoetingsschool in Zoetermeer-dorp. Onze school telt een kleine 400 leerlingen, die verdeeld zijn over 15 groepen.

De visie van onze school is:

De Paulusschool gelooft in de KRACHT van elk kind!’

We werken dagelijks met kinderen en hun ouders aan de KRACHT van elk kind, om een goede basis te leggen op weg naar volwassenheid. We doen dit vanuit de inspiratie van het Katholiek geloof.

Uitgaan van de KRACHT van elk kind betekent voor ons: 

 • Het opdoen van zoveel mogelijk kennis en vaardigheden op elk gebied;
 • Jezelf mogen zijn in gezamenlijkheid en een sfeer van vertrouwen;
 • Zoveel mogelijk succeservaringen opdoen en leren omgaan met teleurstellingen;
 • Talenten ontdekken, ontwikkelen en benutten;
 • Zelfstandig zijn en verantwoordelijkheid nemen in denken en doen (eigenaarschap);
 • Creatief denken door het ontwikkelen van het probleemoplossend vermogen;
 • Het ontwikkelen van een onderzoekende en nieuwsgierige houding;

Dit alles om kinderen op een positief weerbare manier te laten participeren in de maatschappij van de 21ste eeuw!

_DSC3437selectie

…is een Kanjerschool met een warm pedagogisch klimaat.

D.m.v. de Kanjertraining krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander, door vertrouwensoefeningen, groepsopdrachten, etc. Daarnaast werken we samen en spelen we samen volgens de Gouden Regels van De Paulusschool. Op deze manier weten alle kinderen, ouders en medewerkers van de school wat we aan elkaar hebben en wat we van elkaar verwachten. Naast de wekelijkse Kanjerlessen die worden gegeven, proberen we op De Paulusschool het Kanjerleerkrachtengedrag en –leerlingengedrag terug te laten komen tijdens al het dagelijks werken en spelen op school. De twee collega’s, die zijn opgeleid tot Kanjercoach, begeleiden het team hierbij.

De pijlers waarop de Kanjertraining is gebouwd, zijn:

 • We vertrouwen elkaar.
 • We helpen elkaar.
 • Niemand speelt de baas.
 • Niemand doet zielig.
 • We lachen elkaar niet uit.
_DSC3275selectie

…is een Cultuurschool met Kwaliteit!

We bieden i.s.m. het CKC, het Stadsmuseum, de bibliotheek en het stadstheater van Zoetermeer doorgaande leerlijnen beeldende vorming, dans/drama en muziek/zang aan waardoor onze leerlingen hun creatieve talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Wij werken met eigen gekwalificeerde vakleerkrachten Beeldende vorming, Muziek en Dans/Theater die alle groepen wekelijks les geven! Daarnaast zijn er gastlessen door kunstenaars, dans- en muziekdocenten , theater- en museumbezoek, cultuureducatie etc.

‘Cultuureducatie, broodnodig voor het kinderbrein’ is in het kort onze visie op cultuureducatie. Het zelf bezig zijn met kunst, het kijken en praten over de zin en de  betekenis van kunst, doet een beroep op verschillende intelligenties van een kind. Als de kunstvakken met voldoende kwaliteit en uitdaging gegeven worden, zal  deze een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het volledige potentieel aan intelligenties of talenten waarover een kind beschikt. Het kind zal eerder ontdekken welke intelligenties beter ontwikkeld zijn en daar gebruik van kunnen maken binnen andere leergebieden.

Op deze manier willen wij de verschillende talenten en passies van leerlingen zoveel mogelijk tot bloei brengen.

Aflevering: Beeldende vorming op De Paulusschool  https://youtu.be/moPeEayf8no 
Aflevering: Muziekonderwijs op De Paulusschool  https://www.youtube.com/watch?v=MxqCsQcfKdo&t=1s

Cultuurschool 2022

… biedt klassiek-modern onderwijs in jaargroepen.

Binnen de groep differentiëren wij op drie niveaus met de basisstof, extra oefenstof voor instructiegroep leerlingen én uitdaging voor plus leerlingen. De leerstof wordt per leerjaar geordend en we werken vanuit duidelijk omschreven leerdoelen. Ons onderwijsaanbod wordt afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze behoeften bepalen we door aan te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken.

Klassiek - modern

… biedt betekenisvol onderwijs.

Volgens onze visie op onderwijs leren kinderen het beste door de leerstof zoveel mogelijk in een concrete situatie te plaatsen, met behulp van interactieve werkvormen.

Spelend leren in de groepen 1-2 en 3: bij de kleuters en in groep 3 werken we volgens het spelend leren principe, waarbij we ervan uitgaan dat jonge kinderen veel leren door een aantrekkelijke, speelse aanpak aan de hand van betekenisvolle thema’s. Het klaslokaal in groep 1-2 is zoveel mogelijk ingedeeld in verschillende themahoeken en een ‘werkplaats’. In groep 3 werken we in circuitvorm aan ‘thematisch werken’ (passend bij de lees- en taalmethode ‘Veilig Leren Lezen’ en is er ook een grote themahoek op de gang. Samen met de juf gaan de leerlingen in gesprek wat ze over een bepaald thema willen spelen en leren en wat ze kunnen maken, wat in de spelhoeken weer gebruikt kan worden. De leerlingen zijn hierbij leidend en helpen bij het maken van de hoeken. Voorbeelden van thema’s zijn kunst, de politie, het tuincentrum en de camping. De kinderen werken zoveel mogelijk met concrete materialen. Waar het kan, gaan onze leerlingen ook er-op-uit om in de praktijk te leren!

Betekenisvol leren in groep 4 t/m 8:

Voor taal, lezen, rekenen, schrijven en wereldoriëntatie wordt in de groepen 4 t/m 8 gewerkt met methodes. Deze methodes bieden differentiatie in stof, zodat ook de leerlingen die extra uitdaging of extra instructie nodig hebben, aan hun trekken komen. We kiezen ervoor om de diverse onderwerpen op een betekenisvolle manier aan te bieden. Dit betekent dat we zoveel mogelijk willen leren vanuit de praktijk, door de dingen zelf te doen.

Met behulp van concrete materialen en interactieve werkvormen willen we onze leerlingen zoveel mogelijk zelf laten ervaren en uitzoeken. Ook ICT-onderwijs m.b.v. onze computers en tablets in de klas dragen hiertoe bij.

 

Via de verhalen, liedjes en dagopeningen uit ‘Trefwoord’ maken we een koppeling tussen hedendaagse normen en waarden en de verhalen uit het christelijk geloof. Daarnaast vieren we met elkaar de Katholieke feesten, zoals Sint-Maarten, Kerst, Carnaval en Pasen. We werken hierbij nauw samen met de parochie van de Nicolaaskerk.

In ons geloofsbeleving neemt openheid een belangrijke plaats in. We zien graag dat kinderen open staan voor anderen. Dit kan o.a. betrekking hebben op andere gewoontes, uiterlijkheden, opvattingen en geloofstradities. Wij staan open voor andere geloofstradities en zien die als leerzaam en inspirerend . Iedereen is welkom op onze school!

_DSC3456selectie

Voor uitgebreide informatie over ons onderwijs op De Paulusschool, verwijzen wij u graag naar onze schoolgids of onze vermelding op www.scholenopdekaart.nl.

X