Ons Onderwijs

Katholieke basisschool De Paulusschool is één van de eerste basisscholen van Zoetermeer en bestaat al 60 jaar. De Paulusschool is een moderne school en valt onder het bestuur van de Unicoz Onderwijsgroep. Wij zijn een ontmoetingsschool in Zoetermeer-dorp. Onze school telt een kleine 400 leerlingen, die verdeeld zijn over 15 groepen.

De missie

Wij dragen bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen met zoveel mogelijk kennis en vaardigheden met de bedoeling om hen op een positief weerbare manier te laten participeren in de maatschappij.

 • Elke dag een beetje beter!
De visie

‘De Paulusschool gelooft in de KRACHT van elk kind!’

We werken dagelijks met kinderen en samen met hun ouders aan de KRACHT van elk kind, om een goede basis te leggen op weg naar volwassenheid.

 De vijf pijlers van De Paulusschool:
 1. Een Kanjerschool met een warm pedagogisch klimaat, gebaseerd op vertrouwen. Kinderen, teamleden en ouders voelen zich veilig, gehoord en gezien.
 2. Een Cultuurschool met Kwaliteit: leerlingen komen in aanraking met de wereld van kunst en cultuur waardoor zij zich breed en positief ontwikkelen en de wereld leren kennen.
 3. We bieden klassiek-modern onderwijs op basis van een kennisrijk curriculum. Een hoog kennisniveau, voldoende vaardigheden en de juiste attitude zijn belangrijke doelen van ons onderwijs. Wij werken met het leerstofjaarklassensysteem. Ons uitgangspunt is het werken in groepen, waarbij er ook ruimte is voor differentiatie en veel aandacht voor actief leren.
 4. We geven betekenisvol onderwijs in een inspirerende leeromgeving, binnen- en buiten de school, waar onze leerlingen een nieuwsgierige en actieve houding ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij de wereld om zich heen beter leren begrijpen.
 5. Wij zijn een katholieke ontmoetingsschool. We zoeken verbinding met andere scholen, bewoners en organisaties. Kinderen leren samenleven met de mensen om hen heen en leren hierbij rekening te houden met verschillende achtergronden. Rond de katholieke feestdagen is er aandacht voor Bijbelverhalen. Met Kerstmis, Pasen en Sint Maarten hoort daar een kerkviering bij.

 

 

_DSC3437selectie
Kanjerschool met een warm pedagogisch klimaat

Een Kanjerschool met een warm pedagogisch klimaat, gebaseerd op vertrouwen. Kinderen, teamleden en ouders voelen zich veilig, gehoord en gezien.

 

Door de Kanjertraining, die bestaat uit vertrouwensoefeningen, groepsopdrachten, enz, krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander.

Naast de wekelijkse Kanjerlessen die in alle groepen worden gegeven, proberen we op De Paulusschool het Kanjerleerkrachten- en -leerlingengedrag terug te laten komen tijdens al het dagelijks werken en spelen op school. Twee van onze collega’s, die zijn opgeleid tot Kanjercoach, begeleiden het team hierbij.

 

Uitgangspunten van de Kanjertraining zijn:

 

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • We werken samen
 • We hebben plezier
 • We doen mee

Kinderen, ouders en leerkrachten ervaren een open en warme sfeer binnen de school. Eén van de basisprincipes van de Kanjertraining is dat we werken vanuit vertrouwen. Wij gaan daarbij uit van ieders goede intentie. Wij zijn er trots op dat dit merkbaar is in onze school!

_DSC3275selectie
Cultuurschool met Kwaliteit

Een Cultuurschool met Kwaliteit: leerlingen komen in aanraking met de wereld van kunst en cultuur waardoor zij zich breed en positief ontwikkelen en de wereld leren kennen.

We bieden i.s.m. het CKC doorgaande leerlijnen beeldende vorming, dans/drama en muziek aan waardoor onze leerlingen hun creatieve talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Wij werken met eigen gekwalificeerde vakleerkrachten beeldende vorming, muziek en dans/drama die aan alle groepen lesgeven. Daarnaast zijn er gastlessen door kunstenaars, dans- en muziekdocenten , theater- en museumbezoek en medewerkers cultuureducatie.

‘Cultuureducatie, broodnodig voor het kinderbrein’ is in het kort onze visie op cultuureducatie. Het zelf bezig zijn met kunst en het kijken en praten over de zin en de  betekenis van kunst, doet een beroep op verschillende vaardigheden en interesses van kinderen. Dit past bij onze visie op een brede ontwikkeling, actief leren en schoolplezier!

Aflevering: Beeldende vorming op De Paulusschool  https://youtu.be/moPeEayf8no 
Aflevering: Muziekonderwijs op De Paulusschool  https://www.youtube.com/watch?v=MxqCsQcfKdo&t=1s

Aflevering: Innovatieprijs inzending Paulusschool: https://youtu.be/G21D5WVYLIo?si=WcdMJOPZIOqjs-l_

Cultuurschool 2022
Klassiek-modern onderwijs in jaargroepen

We bieden klassiek-modern onderwijs op basis van een kennisrijk curriculum. Een hoog kennisniveau, voldoende vaardigheden en de juiste attitude zijn belangrijke doelen van ons onderwijs. Wij werken met het leerstofjaarklassensysteem. Ons uitgangspunt is het werken in groepen, waarbij er veel ruimte is voor differentiatie en actief leren.

Onze visie op leren

Het aanleren van basiskennis is voor ons essentieel, ook in de toekomst is dit onmisbaar om op een kritische, creatieve en innovatieve manier informatie te verwerken en deel te nemen aan de maatschappij. Basiskennis geeft hierbij het gedeelde kader waardoor nieuwe informatie begrepen en toegepast kan worden in nieuwe situaties.

Lezen, schrijven en rekenen zijn geen natuurlijke processen. Het zijn culturele vaardigheden die kinderen verwerven door middel van expliciete instructie en oefening. Leerlingen leren op onze school op een actieve manier.

Voor deze vakgebieden gaan wij dus uit van directie instructie. De leerkracht vervult een sturende, centrale rol. Hij overziet het leerproces en stelt vast welke kennis en vaardigheden cruciaal zijn om aan te bieden. Er zijn duidelijke lesdoelen en de leerlingen krijgen gerichte instructie om zich de leerstof eigen te maken. Voor leerlingen die het moeilijk vinden, worden de doelen niet verlaagd, maar wordt de instructie in eerste instantie geïntensiveerd. Op deze manier halen zoveel mogelijk leerlingen telkens de gestelde doelen. Het leren gebeurt in gezamenlijkheid en is een sociaal proces. Er wordt rekening gehouden met verschillen door verdiepende of juist verlengde instructie te realiseren.  (John Hollingsworth & Sylvia Ybarra (2020) Expliciete Directe Instructie 2.0 Nederlandse bewerking: Marcel Schmeier)

Kleuters

Tijdens kringactiviteiten wordt er ook in groep 1/2 direct en expliciet instructie gegeven voor ontluikende gecijferdheid en geletterdheid, zonder hierbij de (spelende) manier van leren van kleuters uit het oog te verliezen.

Klik hier om het informatieboekje over groep 1/2 te lezen.

Executieve vaardigheden

In alle groepen gebruiken we de ‘Breinkrachten’ uit de methode ‘Breinhelden’ om kinderen bewust te laten werken aan de executieve vaardigheden zoals: stopkracht, denkkracht en buigkracht. Door deze krachten bewust te gebruiken, zijn kinderen meer betrokken bij hun eigen leerproces, leren zij op een actieve manier en kunnen zij daar ook meer invloed op hebben. De zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen wordt hiermee geoefend.

Moderne middelen

Wij gebruiken digitaal lesmateriaal wanneer dit de les of de lesstof ten goede komt. De beschikbare Chromebooks worden in iedere groep ingezet wanneer deze waardevol en helpend zijn voor het bereiken van het lesdoel.

Klassiek - modern
Betekenisvol onderwijs

We geven betekenisvol onderwijs in een inspirerende leeromgeving, binnen- en buiten de school, waar onze leerlingen een nieuwsgierige en actieve houding ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij de wereld om zich heen beter leren begrijpen.

Bij onze visie op onderwijs past het aanbieden van actieve werkvormen en het betekenis geven aan de lesstof. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillen en stimuleren we de brede ontwikkeling van de kinderen.

Bij de kleuters werken we volgens het ‘spelend leren’ principe, waarbij we ervan uitgaan dat jonge kinderen veel leren door een aantrekkelijke, speelse aanpak aan de hand van betekenisvolle thema’s. Het klaslokaal in groep 1/2 is zoveel mogelijk ingedeeld in verschillende themahoeken en een ‘werkplaats’. In groep 3 en 4 werken we in circuitvorm aan ’thematisch werken’. Samen met de leerkracht gaan de leerlingen in gesprek over een bepaald thema en wat ze kunnen maken, wat in de spelhoeken weer gebruikt kan worden. De leerlingen zijn hierbij leidend en helpen bij het maken van de hoeken. Voorbeelden van thema’s zijn kunst, de politie, het tuincentrum en de camping. De kinderen werken zoveel mogelijk met concrete materialen. Waar het kan, gaan onze leerlingen ook er-op-uit om in de praktijk te leren!

In de groepen 5 t/m 8 wordt voor wereldoriëntatie gewerkt met de methodes van Naut, Meander en Brandaan. We kiezen ervoor om de diverse onderwerpen op een betekenisvolle manier aan te bieden, o.a. via ontwerpend en onderzoekend leren. Dit betekent dat we zoveel mogelijk willen leren vanuit de praktijk, door de dingen zelf te doen. Met behulp van concrete materialen en interactieve werkvormen willen we onze leerlingen zoveel mogelijk zelf laten ervaren en ontdekken. Ook de cultuurlessen sluiten waar mogelijk aan op de lessen wereldoriëntatie.

Katholieke ontmoetingsschool

Wij zijn een katholieke ontmoetingsschool. We zoeken verbinding met andere scholen, bewoners en organisaties. Kinderen leren samenleven met de mensen om hen heen en leren hierbij rekening te houden met verschillende achtergronden. Rond de katholieke feestdagen is er aandacht voor Bijbelverhalen. Met Kerstmis, Pasen en Sint Maarten hoort daar een kerkviering bij. 

Identiteit

Onze school is onderdeel van de Unicoz onderwijsgroep; een open christelijke onderwijsgroep, die bestaat uit katholieke, christelijke en interconfessionele scholen. Unicoz-scholen hebben de vrijheid om de open christelijke identiteit op eigen wijze in te vullen.

De Paulusschool is een Katholieke Ontmoetingsschool. Dit betekent dat alle leerlingen bij ons welkom zijn, ongeacht geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Wij verwachten van iedereen tolerantie en respect voor elkaar. Wij laten onze leerlingen kennismaken met de uitgangspunten van het Katholiek geloof.

Dit is te zien in de vieringen van Kerstmis en Pasen. Met deze feestelijke vieringen gaan we met alle groepen naar de Nicolaaskerk, ouders zijn hierbij ook van harte uitgenodigd. Rond deze feestdagen wordt er in alle klassen aandacht geschonken aan de Bijbelverhalen en gewerkt uit de methode ‘Trefwoord’. Daarnaast doen wij jaarlijks mee aan de lampionnenoptocht met Sint Maarten en vieren we feest met Carnaval. Buiten deze feestdagen komt de identiteit en godsdienst in het algemeen terug in geschiedenis- en cultuurlessen.

De Paulusschool heeft een open sfeer;  leerlingen, ouders en school werken samen om de kracht van elk kind naar boven te halen! De groep is de maatschappij in het klein; een oefenplaats voor burgerschap. Daarnaast zoeken we actief naar verbinding met andere scholen en organisaties in de wijk. Solidariteit is voor ons een belangrijke kernwaarde, wij willen er voor onze ‘naasten’ zijn. Wij hebben op meerdere momenten in het schooljaar aandacht voor goede doelen.

Voor uitgebreide informatie over ons onderwijs op De Paulusschool, verwijzen wij u graag naar onze schoolgids of onze vermelding op www.scholenopdekaart.nl.

Bent u benieuwd hoe wij op school werken en wat wij belangrijk vinden? Klik hier voor de flyer!

Wilt u meer informatie over de groepen 1/2? Klik hier voor meer informatie.