MR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Zoals alle basisscholen heeft ook De Paulusschool een MR. De helft van de leden bestaat uit personeelsleden, de andere helft bestaat uit ouders en/of verzorgers. Het doel van de MR is om de belangen van de ouders/verzorgers en de personeelsleden bij het bestuur van de Unicoz (de werkgever) te verdedigen en het bestuur te controleren. De MR kan het bestuur van de school gevraagd en ongevraagd advies geven over alle zaken die met de school te maken hebben. Naast het adviesrecht heeft de MR instemmingsrecht op een aantal punten die in het MR reglement zijn beschreven. In principe controleert de MR het bestuur. De MR vergadert acht keer per schooljaar op school. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor alle ouders/verzorgers en personeelsleden. Het besloten gedeelte is alleen toegankelijk voor de MR-leden. Eén keer per jaar vinden er MR-verkiezingen plaats voor de helft van de leden. MR-leden worden voor drie jaar gekozen en zijn herkiesbaar zolang hun kinderen op De Paulusschool zitten (oudergeleding) of zelf werken op De Paulusschool (leerkrachtengeleding). Het MR-reglement in het kader van de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) is opvraagbaar bij de directie. Met overige vragen over de MR kunt u altijd terecht bij de MR-leden of bij de directie van de school. De MR van De Paulusschool heeft een aantal bevoegdheden overgedragen aan een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Dit betreft met name school overstijgende beleidszaken. In de GMR zijn een aantal Unicoz scholen vertegenwoordigd door leden vanuit de oudergeleding en leden uit de personeelsgeleding van de MR.

Leden van de Medezeggenschapsraad 

Voorzitter: Saskia Verweij
Secretaris: Marc Winter (leerkracht, groep 7)

Leden:
Edmund Jansen (leerkracht, groep 6)
Juliette Lapre (leerkracht, groep 5/6)
Mariëlle van Raaij (leerkracht, groep 5)
Romina Wiggers
Robert van Harmelen
Nancy Poldner

De directie van De Paulusschool sluit aan bij de MR-vergaderingen.

Vragen?
mr@paulus.unicoz.nl