Ouderraad

De Ouderraad (OR) van De Paulusschool is heel actief betrokken bij het organiseren, uitvoeren en ondersteunen van de jaarlijkse activiteiten die op school plaatsvinden. Ongeveer 9 maal per jaar komt de OR bijeen om de plannen voor deze activiteiten te bespreken, uit te werken en te evalueren. Daarnaast nemen leden van de OR gedurende het schooljaar actief deel aan diverse activiteiten/commissievergaderingen.

Ouders van De Paulusschool kunnen zitting nemen in de OR van de school. De OR is de verbindingsschakel tussen de ouders en het schoolteam. Alle ouders zijn lid van de oudervereniging van de school. Jaarlijks nodigt de OR alle ouders uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV). Op deze avond legt de OR (financieel) verantwoording af over het afgelopen schooljaar.

Ouderbijdrage
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van de penningmeester van de OR een brief over de vrijwillige ouderbijdrage en hoe u het schoolgeld van € 45,00 euro kunt betalen. Dit bedrag is inclusief een bedrag van € 35,00 voor het schoolreisje (de kosten voor de schoolreis zijn verplichte kosten i.v.m. de huur van de bussen en de entreekosten. Het resterend bedrag heeft een vrijwillig karakter (WPO artikel 13 lid 1 e)).

Er is een regeling voor gezinnen die meerdere kinderen op school hebben. Deze regeling wordt elk jaar opnieuw tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Heeft u vragen over de manier van betalen? Neem dan contact op met de penningmeester van de OR of de directie.

Oudervereniging Paulusschool – Meerkoet
2712 JX Zoetermeer
Rekeningnummer: NL72 INGB 000 5474 083

Leden van de OR

Voorzitter: Stephanie Elsinga (Yasmine, groep 7B)

Vice-voorzitter: Monique Venderbos (Melanie, groep 7B)

Penningmeester: Susan Opdam-van Viegen (Tim, groep 4A, Elin, groep 7A)

Daniëlle Schouten-Hartman (Froukje, groep 8A)

Stefanie Lazerom (Tim, groep 1-2 A, Tessa, groep 3A)

Charlotte Dragt- van der Mark (Puk, groep 6A)

Romina Wiggers-van Rookhuizen (Julian, groep 1-2 B)

Kirsten van den Berg-Los (Tygo, groep 3A, Evi groep 6B)

Petra Belt-Dijkhuis (Devin, groep 7A)

Mitzi Twigt (Aimeé, groep 1-2C)

Angela Bronkhorst (Sem, groep 4A)

Elisa Streur (Daley, groep 1-2D, Wesley, groep 1-2C)

Vanessa van Bohemen (Dylan,groep 8A, Mike, groep 4A)

OR mail: or@paulus.unicoz.nl

Vanuit De Paulusschool werken Irene van Wijk en Rianda van der Zwan samen met de ouderraad.

Vragen?
Heeft u vragen voor de OR? Stuur deze per e-mail naar: or@paulus.unicoz.nl

X