OR

Ouderraad

De Ouderraad (OR) van De Paulusschool is heel actief betrokken bij het organiseren, uitvoeren en ondersteunen van de jaarlijkse activiteiten die op school plaatsvinden. Ongeveer 9 maal per jaar komt de OR bijeen om de plannen voor deze activiteiten te bespreken, uit te werken en te evalueren. Daarnaast nemen leden van de OR gedurende het schooljaar actief deel aan diverse activiteiten/commissievergaderingen.

Ouders van De Paulusschool kunnen zitting nemen in de OR van de school. De OR is de verbindingsschakel tussen de ouders en het schoolteam. Alle ouders zijn lid van de oudervereniging van de school. Jaarlijks nodigt de OR alle ouders uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV). Op deze avond legt de OR (financieel) verantwoording af over het afgelopen schooljaar.

Ouderbijdrage
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van de penningmeester van de OR een brief over de vrijwillige ouderbijdrage en hoe u het schoolgeld van € 45,00 euro kunt betalen. Dit bedrag is inclusief een bedrag van € 35,00 voor het schoolreisje (de kosten voor de schoolreis zijn verplichte kosten i.v.m. de huur van de bussen en de entreekosten. Het resterend bedrag heeft een vrijwillig karakter (WPO artikel 13 lid 1 e)).

Er is een regeling voor gezinnen die meerdere kinderen op school hebben. Deze regeling wordt elk jaar opnieuw tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Heeft u vragen over de manier van betalen? Neem dan contact op met de penningmeester van de OR of de directie.

Oudervereniging Paulusschool – Meerkoet
2712 JX Zoetermeer
Rekeningnummer: NL72INGB0005474083

Leden van de OR

Voorzitter: Stephanie de Zwart
(Yasmine, groep 5B)

Vice-voorzitter: Martine de Ruiter
(Thymo, groep 8B)

Penningmeester: Judith van der Wal
(Rosanne, groep 5A)

Leden:
Daniëlle Schouten (Froukje, groep 6A)
Kirsten Vermeegen (Dean, groep 3-4)
Rob van Rijn (Elin, groep 1-2D, Cas, groep 1-2B)
Monique Venderbos (Melanie, groep 5B)
Suzan Opdam-van Viegen (Elin, groep 5A, Tim, groep 1-2D)
Stefanie Lazarom (Tessa, groep 1-2D)
Charlotte Dragt (Puk, groep 4)
Jessica Bijl (Luuk, groep 6B)

Vanuit De Paulusschool werken Irene van Wijk (activiteitencoördinator) en Miranda Holster (directie) samen met de ouderraad.

Activiteiten 2019-2020

 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Carnaval (+disco)
 • Pasen
 • Schoolfotograaf
 • Avond4daagse
 • Koningsspelen/Sportdag
 • Schoolreis
 • Afscheid groep 8
 • 1e Heilige communie en Vormsel
 • Excursie groep 7

Vragen?
Heeft u vragen voor de OR? Stuur deze per e-mail naar: or@paulus.unicoz.nl

X